DistriKluiz - Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1:

Elke bestelling en aankoop houdt voor de klant de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden in en sluit alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uit.

Artikel 2:

Tenzij anders vermeld op de factuur, is deze contant betaalbaar,bij ontvangst.

Artikel 3:

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijnen, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekstelling, een conventionele rente toegepast van 2% per maand vertraging.

Artikel 4:

De geleverde goederen blijven de volledige eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de bijbehorende factuur. Ook in geval van faillissement van de koper of gerechtelijke beslaglegging op zijn eigendom(en) kan er geen beslag worden gelegd op de geleverde maar nog niet betaalde goederen.

Artikel 5:

We nemen enkel flessen en bakken terug van de brouwerij zelf en tegen de gefactureerde prijs dit enkel bij teruggave in goede staat.

Artikel 6:

Het uitgeleende materiaal blijft eigendom van de brouwerij. De brouwerij behoudt zich het recht voor om de aankoopprijs te factureren als het materiaal niet binnen een maand na de door de brouwerij gestelde termijn wordt terugebracht.

Artikel 7:

Protest tegen een factuur dient schriftelijk en per aangetekend schrijven te worden ingediend binnen de acht dagen na factuurdatum.

Artikel 8:

Elk geschil tussen partijen valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Henegouwen - Afdeling Doornik.